Koncepcja funkcjonowania

 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.KSIĘDZA PRAŁATA JÓZEFA BIGUSA W BANINIE

Pożądane efekty przynosi bardzo duże i świadomie rozwijane zaangażowanie wszystkich pracowników w życie szkoły, wspieranie i inspirowanie do twórczej pracy a zarazem identyfikacja ze swoim zakładem pracy. Praca nauczyciela powinna być skoncentrowana na bezpośredniej i twórczej pracy        z dzieckiem.  

 Wizja rozwoju zespołu oparta jest na bardzo dobrej znajomości placówki, jej specyfiki oraz mocnych i słabych stron.

Zespół szkół, to szkoła autonomiczna, samodzielna finansowo, efektywna w nauczaniu i wychowaniu, bezpieczna i zdrowa, rozwijająca i przygotowująca do życia, otwarta, demokratyczna, humanistyczna, twórcza, zaangażowana w lokalność, współpracująca z podmiotami służącymi rozwojowi uczniów, szkoła z klimatem, zakorzeniona w tradycji i otwarta na nowoczesność – szkoła z własnym obliczem. 

Absolwent Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej powinien posiadać następujące umiejętności i postawy:

– zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować,

– potrafi zastosować wiedzę i umiejętności w praktyce,

– potrafi dokonać właściwych, społecznie akceptowanych wyborów,

– szanuje dziedzictwo kulturowe,

– zna i stosuje normy dobrego zachowania,

– jest partnerem we wspólnej pracy,

– dąży do osiągnięcia sukcesu,

– jest przygotowany do następnego etapu nauki,

– dobrze wykształcony, otwarty na wiedzę,

– o szerokich kompetencjach społecznych,

– odznaczający się kulturą, etyką, aktywnością,

– godnie reprezentujący rodzinę, tradycje szkół oraz ojczyznę. 

Dla osiągnięcia tego celu, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wszelkie działania i funkcje szkoły powinny skoncentrować się na:

– kształceniu,

– wychowaniu i opiece,

– bazie i organizacji szkoły 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

KSZTAŁCENIE 

Cel końcowy – Szkoła zdiagnozowana na wysokim poziomie dydaktycznym, dostępna poprzez obiektywnie i ogólnie uznane zasady oceniania oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o różnych zdolnościach i zainteresowaniach, przyjazna dla dzieci i rodziców, silnie związana z własnym regionem. 

Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez kontynuację działań już podejmowanych: 

– monitorowanie rzetelnej realizacji podstawy programowej, 

– system diagnozy osiągnięć uczniów za pomocą testów zewnętrznych
i wewnętrznych (po klasie trzeciej, w klasie piątej oraz na zakończenie klasy szóstej),

– diagnoza uczniów klasy pierwszej, drugiej gimnazjum,

– tworzenie planu badań edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem klas szóstych a także klas trzecich gimnazjum,

– wnikliwe analizowanie wyników sprawdzianów w klasach szóstych
i wykorzystywanie wniosków w celu poprawy wyników w nauce i na sprawdzianie zewnętrznym,

– wykorzystywanie wniosków rady pedagogicznej do dalszej pracy (dwa razy
w roku) ,

– odpowiednią motywację uczniów,

– prowadzenie zajęć z uczniami zdolnymi ( m.in. Odyseja Umysłów, koło dla zdolnych matematyków, koło szachowe, sks, koło piosenki angielskiej, historyczne, koło teatralne w języku polskim, koło teatralne w języku angielskim)

– wzbogacanie oferty kół zainteresowań (koła teatralne, koła sportowe, chór, koła ekologiczne, informatyczne, językowe, plastyczne, LOP, Miłośników Gdańska, …),

– kontynuowanie współpracy ze Szkołą Tańca, Klubem Karate, Klubem Judo,

– udział uczniów w konkursach wiedzowych wieloetapowych,

– zajęcia wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

– pracę w grupach językowych na poziomie klasy ze względu na stopień zaawansowania,

– zachęcanie nauczycieli do wykorzystywania różnych, ciekawych form pracy, m.in. organizowanie zajęć terenowych, prowadzenie zajęć w Centrum Technologicznym Experyment, współpraca z CEE w Szymbarku, udział w Akademii Gdańskich Lwiątek,

– współpracę z firmą przekazującą szkole programy edukacyjne do pracy z uczniami zdolnymi oraz uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

– kontynuację projektu „ Czytam i piszę”, którego byłam inicjatorem i który monitoruję już trzeci rok, we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacja plus Integracja,

– prowadzenie spotkań z „ciekawymi ludźmi” – pisarzami, podróżnikami,

– podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

– otaczanie opieką i doradztwem zawodowym nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie i nauczycieli zdobywających wyższe stopnie awansu.

Zamierzamy rozwinąć inicjatywy:

– pozyskiwanie nowych instytucji, organizacji prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,

– realizację autorskich programów, zapewniających każdemu uczniowi ciągły postęp i sukces,

– nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi celem poszerzenia oferty edukacyjnej dla uczniów gimnazjum,

– pozyskiwanie funduszy w ramach projektów ministerialnych i unijnych wyrównujących szanse edukacyjne uczniów,

– doskonalenie kadry do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

– wprowadzenie klas tematycznych od klasy czwartej,

– wspomaganie wszelkich działań ukierunkowanych na rozwój umiejętności posługiwania się językiem angielskim,

– zorganizowanie klas sportowych,

– wprowadzenie dziennika elektronicznego.

WYCHOWANIE I OPIEKA 

Cel końcowy – w pełni demokratyczna, samorządna i przyjazna szkoła, w której uczeń czuje się dobrze, jest jej współtwórcą i współgospodarzem. Szkoła bez agresji i zagrożeń społecznych , przygotowująca do kolejnego etapu edukacji. 

W zakresie wychowania i opieki chcemy uzyskać wysoki stopień akceptacji szkoły przez uczniów, rodziców i nauczycieli. W tym celu zamierzamy kontynuować ale także inicjować następujące działania:

– diagnozowanie oczekiwań rodziców, uczniów i nauczycieli w wymienionym zakresie (szczególnie uczniów klas pierwszych),

– wspólne tworzenie Programu Wychowawczego Szkoły przez nauczycieli, uczniów i rodziców,

– stałą ewaluację programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,

– działania służące przekazywaniu uczniów oddziałów przedszkolnych nauczycielom uczącym w klasach pierwszych,

– adaptację uczniów klas czwartych do systemu klasowo-lekcyjnego, przekazywanie szczegółowych informacji nauczycielom klas czwartych
o trzecioklasistach,

– nawiązanie kontaktów nauczycieli i uczniów z innymi szkołami, w tym również
z zagranicznymi, kształcenie sprawności międzykulturowych,

– prowadzenie działań z obszaru doradztwa zawodowego, szczególnie
w gimnazjum,

– włączanie uczniów do prac przy kreowaniu wizerunku nowo powstałego zespołu szkół,

– udział w kampanii „Szkoła bez przemocy”,

– stworzenie sali patrona,

– doposażanie sal tematycznych/klasopracowni,

– prowadzenie nowych akcji aktywizujących zarówno uczniów jak i rodziców: Dni Teatru, Tygodnia Zdrowego Żywienia, Tygodnia Ekologicznego itp.,

– wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych,

– propagowanie i kontynuacja na terenie szkoły organizacji harcerskiej,

– stwarzanie warunków do samodzielnej i samorządnej pracy uczniów,

– pozyskanie godzin psychologa dla gimnazjum,

– kontynuację wolontariatu studenckiego – prowadzenie zajęć dla dzieci w czasie wakacji,

– kontynuację wolontariatu rodziców oraz absolwentów jako wspomaganie działań dydaktycznych szkoły,

– powrót do organizacji uroczystości szkolnych z aktywnym udziałem rodziców i innych członków rodzin ( Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka  i Sportu),

– integrację środowiska wokół organizacji Festynu „Mama, Tata i Ja”,

– udział uczniów w wyjazdowych lekcjach muzealnych,

– kontynuacja pracy PCK, współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną,

– współpracę z PP-P w ramach prowadzenia zajęć dla rodziców, wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

– współpracę w GOPS-em, organizacją Caritas w celu pomocy rodzinom o niskim statusie materialnym,

– wspieranie i umożliwianie rozwoju samorządności uczniów,

– otwarcie szkoły w soboty dla społeczności uczniowskiej – spotkania harcerzy, projekty prowadzone wraz ze Stowarzyszeniem.

BAZA I ORGANIZACJA SZKOŁY 

Cel końcowy – Szkoła dobrze zorganizowana, sprawnie funkcjonująca zarówno dla uczniów,  rodziców i pracowników. 

Chcąc zrealizować powyższy cel należy:

– utrzymać jak najdłużej tak niedawno odzyskany komfort pracy w systemie jednozmianowym,

– pozyskiwać dodatkowe środki finansowe – zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, także z wynajmu pomieszczeń szkolnych,

– zorganizować plac zabaw dla najmłodszych przy nowej szkole,

– zorganizować i pozyskać darczyńców dla stworzenia miasteczka ruchu drogowego,

– współpracować z organem prowadzącym (Urząd Gminy Żukowo) oraz organem nadzorującym (Delegatura Kuratorium w Kościerzynie),

– uczestniczyć w akcjach i imprezach organizowanych przez Urząd Gminy,

– promować szkołę na stronie internetowej Urzędu, współpracować z mediami,

– współpracować ze środowiskiem lokalnym, angażowanie w sprawy szkoły  i działania na jej rzecz, w tym z Parafią, Radą Sołecką, OSP, Policją,

– współdziałać ze związkami zawodowymi ( NSZZ „Solidarność” i ZNP), które istnieją w naszej szkole, zasięganie opinii w ważnych dla placówki  i pracowników sprawach,

– motywować nauczycieli do dalszego, ustawicznego kształcenia,

– dbać o własny rozwój poprzez udział w szkoleniach, wymianę doświadczeń
z innymi dyrektorami poprzez organizację spotkań,

– wspierać wspólne działania grona oraz Rady Rodziców a także Stowarzyszenia Edukacja plus Integracja zapewniające pozytywny obraz szkoły.

                  Istotnym zadaniem będzie odpowiednie przygotowanie zmian organizacyjnych związanych z powstaniem nowej jednostki organizacyjnej, jakim jest zespół szkół. Ważną rolą dyrektora będzie kierowanie wszelkimi pracami podległych pracowników nad odpowiednim zakończeniem działalności obecnie istniejących szkół i dotrzymaniem terminu rozpoczęcia działania Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Baninie.       

                  We współczesnym zarządzaniu właściwy przepływ informacji odgrywa niebagatelną rolę. Zagadnienie to odgrywać będzie ważną rolę, choćby ze względu na fakt, że praca odbywać się będzie jednocześnie w dwóch budynkach zespołu szkół.

Proponowane metody rozwiązania problemu to:

– stworzenie jednolitych zasad komunikacji – określenie sposobu przekazywania informacji uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom i innym zainteresowanym,

– lepsze wykorzystanie poczty internetowej,

– instalowanie w ciągach komunikacyjnych odpowiedniej ilości gablot informacyjnych,

– informowanie o przyjętych i stosowanych w zespole szkół procedurach, regulaminach i dokumentacji szkolnej,

– systematyczne redagowanie strony internetowej zespołu szkół wraz z stroną BIP oraz strony internetowej szkoły podstawowej i gimnazjum. 

                  Istotnym czynnikiem warunkującym powodzenie naszego nowopowstającego zespołu będzie dalsze kształtowanie u uczniów i nauczycieli odpowiedzialności za własne decyzje i własne postępowanie. W przypadku dzieci przede wszystkim za własne, odpowiadające zdolnościom osiągnięcia szkolne,
a w przypadku nauczycieli za własne doskonalenie, metody pracy i osobisty przykład. Szkoła jest odbiciem potrzeb środowiska, rodziców, nauczycieli
i uczniów. Szkoła jako złożony i dynamiczny organizm nigdy nie jest dziełem skończonym, może co najwyżej zmierzać ku doskonałości.

Szkoła o której myślimy powinna być:

– autonomiczna – w doborze kadry, form pracy i celów,

– bezpieczna – wolna od patologii, przemocy, zagrożeń,

– zdrowa – ułatwiająca uczniowi rozwój, prowadząca wychowanie prozdrowotne
i edukację ekologiczną, dająca wsparcie rodzicom, rozwijająca integracyjne formy pracy z uczniami niepełnosprawnymi, zapewniająca wychowanie moralne, tworząca przyjazny klimat i dobre wspomnienia,

– przygotowująca do życia – dająca uczniom umiejętność dobrego komunikowania się ze światem, samodzielnego uczenia się, ufność we własne siły, umiejętność współżycia w grupie i korzystania z technicznych środków komunikacji,

– otwarta – urządzająca imprezy środowiskowe, organizująca działalność pozalekcyjną,

– demokratyczna – sprawiedliwa, wychowująca do demokracji, przestrzegająca praw dziecka i ucznia, samorządowa, wrażliwa na opinie uczniów i rodziców, posiadająca radę pedagogiczną podejmującą decyzje z dyrektorem,

– humanistyczna – wprowadzająca w świat uniwersalnych ludzkich wartości, zachęcająca do uczestnictwa w kulturze i sztuce,

– twórcza – innowacyjna, ucząca się i rozwijająca, tworząca możliwości rozwijania talentów i zdolności uczniów,

– z własnym obliczem – tradycją i tożsamością. 

                  Sukces szkoły zatem warunkuje efektywna współpraca ze środowiskiem, organizacjami i instytucjami, organem sprawującym nadzór pedagogiczny
i organem prowadzącym szkołę.